نوار
»
S
I
D
E
B
A
R
«
فایل آموزشی احجام هندسی(ریاضی۷)
بهمن۵ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

باسلام خدمت کاربران محترم

پس ازگذشت مدّتی نسبتاًطولانی،که ازبه روزآوری وبلاگ می گذرد،بالاخره فرصتی پیش آمدکه بافایل های آموزشی احجام هندسی ریاضی هفتم ،که بانرم افزارقدرتمندCabri3Dساخته شده است،درخدمت دوستان باشیم امیدوارم برای کاربران محترم مفیدواقع شوددرضمن برای اجرا،دونوع فایل ذخیره شده ،یکی فایل هایی که بافرمتhtmlمی باشد ومی توان آنهارابامرورگرمشاهده نمودودوّم فایل هایی که باپسوندcg3می باشدوفقط بانرم افزارcabri3Dقابل مشاهده می باشد.

      حجم:۵۰۸kb

نرم افزارGeoGebra-5-0-4-0
مهر۵ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

بالاخره بعدازمدتهاچشم انتظاری نسخه اصلی نرم افزارGeoGebra-5-0-4-0باقابلیت پشتیبانی ازرسم اشکال سه بعدی(۳D)توسط سازندگان آن ارائه گردید کاربران محترم می توانندآن رااز لینک زیردانلودنمایند.

                  حجم فایل:۵۴٫۸MB

 

جمع کسرها
شهریور۲۰ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

باتوجه به پویانمایی زیر‏‏‏‏می توان به راحتی جمع دوکسرراتوجیه نمود.

اﻋراب ﮔذاری ﺣرﮐتھﺎی فتحه،ﮐﺳره، ﺗﺷدﯾد، و… در word
مرداد۲ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

ﻣﻌﻣوﻻ ً در صفحهﮐﻠﯾدھﺎ اﻋراب و ﻧﺷﺎﻧه ھﺎ ﺑﺎ ﻓﺷردن ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺗﺎﯾپ ﻣﯽﺷوﻧد و ﺑه اﺻطﻼح از دﯾد ﮐﺎرﺑران ﻣﺧﻔﯽ ھﺳﺗﻧد. اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐه اﮔر ﺷﻣﺎ ﮐﺎرﺑری ﺗﺎزهﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾد و بخواهید ﯾﮏ ﮐﻠﻣه ﯾﺎ ﺟﻣﻠه ای را ﺑه ھﻣراه ﻧﺷﺎﻧه ھﺎ و اﻋراب ﺗﺎﯾپ ﮐﻧﯾد، ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺷﮑل روﺑرو ﺷوﯾد ﭼرا ﮐه ﻋﻼﻣت اﻋراب روی صفحهﮐﻠﯾد درج ﻧﺷده اﺳت و ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎرھﺎ ﮐﻠﯾدھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧره ﺣرﮐت ﻣورد ﻧظر را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد!

ﻣﺎ دراین ﻗﺳﻣت ﺗﻣﺎم ﻧﺷﺎﻧه ھﺎﯾﯽ ﮐه ﺑرای ﺗﺎﯾپ ﮐردن متن ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎ ﻋرﺑﯽ ﺑه دردﺗﺎن ﻣﯽﺧورد را ﻟﯾﺳت ﮐرده اﯾم. ﺷﻣﺎ ھم ﺑﺎﯾد زﺣﻣت ﺑﮑﺷﯾد و آﻧﺎ را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﯾد!

ﻧﮑﺗه اول: ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از اﻋراب و ﻧﺷﺎﻧه ھﺎ ﺑﺎﯾدصفحهﮐﻠﯾد در ﺣﺎﻟت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻧﮑﺗه دوم: ھﻣﺎن طور ﮐه ﮔﻔﺗه ﺷد، ﺑرای ﺗﺎﯾپ اﻋراب ﺑﺎﯾد ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ را ﺑه ﮐﺎر ﺑﺑرید. ﭘس ﮐﻠﯾد Shift را ﻧﮕه دارﯾد و ﺳﭘس ﮐﻠﯾد ﻣرﺑوط ﺑه ﺣرﮐت ﯾﺎ اﻋراب ﻣورد ﻧظر را ﮐه در زﯾر ﻋﻧوان ﮐرده اﯾم را ﻓﺷﺎر دھﯾد

ﻧﮑﺗه ﺳوم: اﮔر ﺑه ھر دﻟﯾﻠﯽﻣﺛﻼ ً ﻧﻘص ﻋﺿوﻗﺎدر ﻧﯾﺳﺗﯾد از ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﮐه ﻧﯾﺎز ﺑه دو دﺳت دارد، اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد؛ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻓﺷردن ﺗﮏﺗﮏ ﮐﻠﯾدھﺎ – ﮐهSticky keysرا ﻓﻌﺎل ﮐﻧﯾد. ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر دﯾﮕر ﻧﯾﺎز ﺑه ﮔرﻓﺗن ھﻣزﻣﺎن دو ﮐﻠﯾد ﻧﯾﺳت و ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﺑﺗدا ﮐﻠﯾد Shift را ﺑزﻧﯾد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠه ﮐﻠﯾد دﯾﮕر ﻣد ﻧظرﺗﺎن را ﻓﺷﺎر دھﯾد. ﭘس ﺑرای ﻓﻌﺎل ﮐردن اﯾن وﯾژﮔﯽ، ﭘﻧﺞ ﺑﺎرﮐﻠﯾد shift را ﭘﺷت ﺳر ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﺎدری ﺑﺎ ﻋﻧوان »Sticky keys« ظﺎھر ﺷود. ﺷﻣﺎ ﺑﺎ Yes ﮐردن آن، ﻗﺎﺑﻠﯾت ﻣذﮐور را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻧﯾد. 

در اداﻣه ﮐﻠﯾدھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ و ﺗﺎﯾپ اﻋراب را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد:

بازی هوش
تیر۲۹ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

بااستفاده ازچهارکلیدجهت دارکیبوردسعی نمائیددرهرمرحله مربع مشکی توپررا،داخل مربع های دیگربرده وباجابجایی آنهاوباکمترین حالت برای کامل شدن هرمرحله،مربع قرمزداخل مربع آبی قرارگیرد،این بازی دارای۱۷مرحله جذاب می باشدهوش خودراامتحان کنید.

 

 

بازی بااعداد
تیر۲۸ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

باانتخاب وجابجاکردن اعداددرسه حالت آسان،متوسط وسخت،سعی نمائیدجواب دوطرف تساوی،برابرشود
پیش نویس کتاب ریاضی هشتم
تیر۲۱ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

کاربران محترم می توانندپیش نویس ریاضی هشتم دبیرستان را بصورت کتاب الکترونیکی ازلینک زیر دانلودنمایند.

 

                          حجم فایل:۲۳٫۳۲مگابایت                                                    

پرینترکاغذی سامسونگ
تیر۲۱ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

اخیرا شرکت سامسونگ با شعار حمایت از محیط زیست پرینتر لیزری را ساخته که بدنه و خیلی از اجزاء آن از مقوا ساخته شده اند که البته این طرح بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

این پرینترها با قیمتی مناسب و در سه مدل به نامهای Clip و Origami و Mate ساخته و قرار است به بازار عرضه شود.هم اینک می توانیدکلیپ تصویری آن راازلینک زیردریافت کنید.

                    حجم فایل:۳٫۹۱mb

اعداد چند ضلعی و اعداد اول
تیر۶ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

اعداد چند ضلعی عددهایی هستند، که با شکل چند ضلعی‌های منتظم ارتباط ویژه‌ای دارند.ابتدا به این جدول خوب دقت کنید:

خواص ریاضی اعداد چند ضلعی، با مطالعه‌ی این اشکال کشف شده‌اند. بحث در مورد عددهایی که به صورت چند ضلعی هستند، شیرین اما مفصل است. ما در اینجا سعی می کنیم. باعددهای چند ضلعی آشنا شویم ، و در مورد برخی از آنها نیز فقط به یک خاصیت اشاره کنیم.

الف ـ عددهای مثلثی: اگر چند دکمه یکسان داشته باشید، می توانید آنها را کنار هم طوری قرار‌دهید

که تشکیل یک مثلث متساوی‌الاضلاع دهند. به طوری که در سطر اول جدول مشاهده می‌کنید، در هر کدام از این مثلثها فقط یک دکمه در راس قرار‌دارد در هر یک از سطرهای پایین نیز، هر سطر یک دکمه بیشتر از سطر بالای خود دارد. پس شمار دکمه‌های به کار رفته در آنها را، چپ به راست، می‌توان چنین به دست آورد:

…،(۵+۴+۳+۲+۱)،(۴+۳+۲+۱)، (۳+۲+۱)، (۲+۱)،(۱)و حاصل هر یک از آنها نیز عدد مثلثی نام دارد. پس سری اعداد مثلثی چنین خواهد‌بود:

…،۷۸،۶۶،۵۵،۴۵،۳۶،۲۸،۲۱،۱۵،۱۰،۶،۳،۱

در اینجا اگر شمار دکمه‌های واقع در یک ضلع مثلث معلوم باشد، تعیین مجموع دکمه‌های آن ساده است. کافی خواهد‌بود، که آن را با تمام اعداد طبیعی متوالی کوچکتر از خود جمع کنیم. مثلا اگر تعداد دکمه‌ها در یک ضلع ۵ تا باشد، شمارکل دکمه‌ها۱+۲+۳+۴+۵ یعنی ۱۵تا خواهد‌بود.

ب ـ عددهای مربعی: این بار دکمه‌ها را در سطرها و ستونهای مساوی کنار هم قرار می‌دهیم. تا یک مربع تشکیل شود .با توجه به شکلهای مربوطه معلوم می‌گردد. که تعداد دکمه‌ها در آنهاـ به ترتیب ـ مساوی باتوان دوم اعداد طبیعی ۱و ۲و ۳و ۴و … خواهد‌بود.

در اینجا، با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع. تعداد کل آنها در مربع معلوم خواهد بود. و اعداد مربعی عبارت از توان دوم اعداد طبیعی متوالی است، که عبارتند از:

،۱۴۴، ۱۲۱،۱۰۰،۱۱۷،۹۲،۷۰،۵۱،۳۵،۲۲،۱۲،۵،۱

ج- عددهای به صورت پنج ضلعی : با یک نظر به سومین سطر از جدول متوجه می شوید که اعداد مخمسی نیز عبارتند از:

۱,۵,۱۲,۲۲,۳۵,۵۱,۷۰,۹۲,۱۱۷,۱۴۵,۱۷۶,…

ریاضیدانان محاسبه کرده‌اند، که در اینجا نیز با معلوم بودن شمار دکمه‌ها در یک ضلع، تعداد دکمه‌های به کار رفته درکل آن معلوم می‌گردد، کافی است، شمار دکمه‌هایی را که در یک ضلع واقعند، به توان دوم برسانید، و آن را با تمام اعداد طبیعی و متوالی پایین‌تر از خود جمع کنید. مثلا محاسبه‌ی دکمه‌های به کار رفته در آخرین پنج ضلعی جدول چنین است: ۱+۲+۳+۴+۵۲، که مساوی ۳۵می‌شود. و هر گاه بخواهیم یک عدد مخمسی پیدا کنیم، که یک ضلع شامل ۸ واحد شود، باید چنین کنیم:

۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸۲که حاصل ۹۲می‌شود.

دـ اعداد شش ضلعی: اعداد شش ضلعی نیز با توجه به شکل عبارتند از:

…، ۲۳۱، ۱۹۰، ۱۵۳، ۱۲۰، ۹۱، ۶۶، ۴۵، ۲۸، ۱۵، ۶، ۱

در اینجا نیز هر عدد به صورت شش ضلعی، برابر است، با تعداد واحدهای آن در یک ضلع، به اضافه‌ی چهار برابر عدد مثلثی ردیف قبل از آن. به عنوان مثال، در آخرین شکل مربوط به شش ضلعی، در یک ضلع ۵ دکمه وجود‌دارد.و می‌‌دانیم که چهارمین عدد‌مثلثی ۱۰ است. پس می‌توان نوشت: ۱۰×۴+۵، که نتیجه ۴۵دکمه می‌‌شود. حالا شما می‌دانید که مثلاّ عدد شش ضلعی ۲۳۱ چگونه به دست آمده است.

ه_ عددهای هفت ضلعی و هشت ضلعی: اکنون نوبت شماست، که با توجه به اعداد چند ضلعی قبلی، اولاّ طرز تشکیل اعداد مربوط به آنها را معین کنید. ثانیاّ با معلوم بودن تعداد واحدهای یک ضلع از هر کدام چند ضلعی مربوط به آن را هم بیابید.

اعداد اول

تعریف:عدد طبیعی p>۱,pرا اول می نامند به شرطی که تنها مقسوم علیه های مثبت آن ۱وp باشند. اگرعددی طبیعی وبزرگتر از ۱اول نباشد مرکب است.

قضیه ۱: تعداد اعداد اول نامتناهی است.

برهان: حکم را به روشی که منسوب به اقلیدس است اثبات می کنیم: فرض کنید تعداد اعداد اول متناهی و تعداد آنها n تا باشد . حال عدد M را که برابر حاصلضرب این اعداد به علاوه ی ۱ را در نظر بگیرید. این عدد مقسوم علیهی غیر از آن n عدد دارد که با فرض در تناقض است.

(البته شایان ذکر است که این قضیه اثبات های گوناگونی دارد که ما ساده ترین آنها را انتخاب کردیم اگر مایلید می توانید اثبات های دیگر آن را بیاورید.)

قضیه ۲:قضیه ی اساسی حساب: هر عدد طبیعی بزرگتر از ۱ را به شکل حاصلضرب اعدادی اول نوشت.

قضیه ۳: قضیه چپیشف:اگر n عددی طبیعی و بزرگتر از ۲ باشد, حتما” بین n و ۲n عدد اولی وجود دارد.

منبع : www.academist.ir

نرم افزارSmart Class teaching
فروردین۲۹ام,۱۳۹۳ توسط محمّد امامی اصل

یکی از بهترین برنامه های موجود برای استفاده در کلاسهای درس هوشمندبرنامه Smart Class teachingمی باشد .می توانید همزمان با پخش برنامه های آموزشی خود در کلاس درس بر روی پرده نمایش ، عملیات های خاصی را انجام دهید .این نرم افزارزبان فارسی راکاملاًپشتیبانی می کندونیازی به نصب ندارد.

برخی از امکانات و قابلیتهای نرم افزار بسیار کاربردی و مفید Smart Class teaching  :

کشیدن خط و نوشتن بوسیله ابزارهای قلم ، قلم مو ، قلم نورانی ، فلم علامت زن و قلم هندسی و پاک کردن آنها با پاک کن

تایپ متون با استفادع از ابزار تایپ کردن

پخش فایلهای مالتی مدیا

ایجاد اسلاید های مختلف

استفاده از برنامه در تمامی نرم افزارها و تمامی صفحات کامپیوتر

چراغ قوه هوشمند

نقاله ، گونیا ، خط کش ، پرگار و ساعت هوشمند

ابزار برش عکس

فیلمبرداری از صفحه نمایش

صفحه کلید مجازی

چاپ کردن تمام یا قسمتی از اسلاید ها

خروجی گرفتن از اسلایدها بصورت های مختلف از جمله(عکس – پاورپوینت – pdf و  html)

اجرا بدون نیاز به نصب بر روی هر سیستمی

پیشنهاد می کنم که نرم افزار Smart Class teaching  را از دست ندهید !

  حجم فایل فشرده:۱۳٫۴mb


نوار
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  سایت:ریاضیات هدیه الهی   »  قالب:محمّد امامی اصل
© middlemath-1392